Gratis elektronische bibliotheek

De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht - R.A.A. Duk

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2013
BESTANDSGROOTTE: 9,49
ISBN: 9789089748607
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R.A.A. Duk

Veel plezier met het gratis lezen van De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht R.A.A. Duk epub-boeken

Omschrijving:

De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht 1e druk is een boek van R.A.A. Duk uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789089748607 Voor het individuele arbeidsovereenkomstenrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Ook in de afgelopen jaren zijn er veel standaardarresten op dat gebied gewezen. Deze dissertatie neemt als vertrekpunt de kronieken van die rechtspraak zoals die over de periode vanaf begin 1997 in eerst het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en vervolgens vanaf 2009 in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) zijn gepubliceerd.Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht 'vindt'. Dat thema wordt, na een korte inleiding in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van theorie n over rechtsvinding in het algemeen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van auteurs als Koopmans en Rood.Pi ce de r sistance vormt het derde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht welke belangrijke uitspraken de Hoge Raad in de beschouwde periode van in totaal zestien jaar heeft gedaan, van welke rechtspolitieke ontwikkelingen uit die uitspraken blijkt en hoe die uitspraken zich tot eerdere cassatierechtspraak en tot elkaar verhouden.In het vierde hoofdstuk wordt bezien hoe de arresten van de Hoge Raad wat hun motivering betreft zijn opgezet en in hoeverre daarin typisch arbeidsrechtelijke motieven, zoals ongelijkheidscompensatie, een (grotere of kleinere) rol spelen. Na te hebben vastgesteld dat de Hoge Raad kiest voor een argumentatie waarin die motieven niet steeds op de voorgrond treden, wordt tot slot de ontkennend beantwoorde vraag gesteld of daarin wijziging zou moeten komen.Mr. R.A.A. Duk (1947) is sinds 1972 als advocaat te Den Haag werkzaam. Hij richt zich in zijn praktijk met name op het arbeidsrecht en is zelf betrokken bij tal van procedures bij de Hoge Raad, met name op arbeidsrechtelijk gebied, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

... feiten, maar baseert zich op de feiten die de feitenrechter heeft vastgesteld of bewezen verklaard ... PDF Tilburg University Werknemer of zelfstandige? Drie keer ... ... . In een cassatieprocedure kunnen dus geen nieuwe feiten worden aangevoerd. Wel kan worden ... (gepubliceerde) uitspraken van de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad zullen worden geanalyseerd. Het onderzoek beperkt zich voorts enkel tot de toetsing van artikel 7:610 BW, zodat onder meer de fictieve dienstbetrekkingen als opgenomen in de werknemers‐ verzekeringen en de Wet LB 1964 buiten beschouwing zullen blijven. De Hoge Raad geeft in een al jaren voortslepende ontslagkwestie het kerkrecht voorrang boven het ... De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht: the ... ... . De Hoge Raad geeft in een al jaren voortslepende ontslagkwestie het kerkrecht voorrang boven het arbeidsrecht. Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht, zo oordeelt de Hoge Raad.. Het gaat in deze zaak om een predikant die na een ernstige vertrouwensbreuk in 2010 werd ontslagen door de ... De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitsluitsel gegeven over de vraag of 'slapende dienstverbanden' zijn toegestaan. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden zodat de werkgever niet de wettelijke transitievergoeding hoeft te betalen. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat ten aanzien van exploten uitgebracht met ingang van 16 maart 2020 sprake is van een 'feitelijke onmogelijkheid' in de zin van artikel 47 lid 1 Rv indien de deurwaarde constateert dat betekening van het exploot volgens artikel 46 Rv niet verantwoord is. Rechtsvinding bij de Hoge Raad 05.12.2017 Rechtsvinding bij de Hoge Raad. We kunnen de laatste jaren een duidelijke tendens ontwaren, die erop neerkomt dat de Hoge Raad zijn best doet om beter te motiveren en in die zin zich soms aanzienlijk meer in de rechtsvindingskaart laat kijken dan vroeger het geval was. de week van. Matthijs Bos, 21 december 2018. Top 4 arbeidsrecht uitspraken Hoge Raad 2018! Welke arresten van de Hoge Raad in 2018 zijn gezichtsbepalend geweest voor het arbeidsrechtelijke landschap? Ik heb de vier belangrijkste voor u geselecteerd. Hieronder vindt u ze in chronologische volgorde. Vervolgens mag u kiezen welk arrest u op één zet! Het hof volgt dat oordeel, onder meer na afwijzing van eisers tegenbewijsaanbod wegens de onvoldoende onderbouwing en specificatie ervan, in het licht van het door verweerder al geleverde bewijs. In cassatie slaagt de klacht van eiser dat zijn aanbod van tegenbewijs niet gespecificeerd behoefde te worden en niet op grond van 's hofs negatieve 'prognose' ervan afgewezen mocht worden. De Hoge Raad heeft vorige week de grenzen van het arbeidsrecht opnieuw opgerekt. Na de pro rato transitievergoeding en de plicht van een goed werkgever om in te stemmen met ontslag van een slapend dienstverband met betaling van de transitievergoeding, gaat de Hoge Raad weer een stap verder. Een gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is niet mogelijk ......