Gratis elektronische bibliotheek

Wetgeven - S.E. Zijlstra

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2012
BESTANDSGROOTTE: 7,68
ISBN: 9789013092066
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.E. Zijlstra

Veel plezier met het gratis lezen van Wetgeven S.E. Zijlstra epub-boeken

Omschrijving:

Wetgeven 1e druk is een boek van Wolters Kluwer Nederland B.V. uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013092066 Dit boek gaat over wetgeven, dat wil zeggen de totstandkoming van wetgeving in al haar facetten: grondslagen, beleid, procedure, bevoegdheid en techniek. Aan de orde komen de begrippen wetgeving en algemeen verbindende voorschriften, democratisch-rechtsstatelijke uitgangspunten, wetgevingsbeleid, bevoegdheid, procedure, wetgevingstechniek en Europeesrechtelijke aspecten.Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, wetenschap als praktijk. Het is bruikbaar in het masteronderwijs en post-initieel onderwijs in de wetgevingsleer. De leerstukken worden op een wetenschappelijke manier behandeld; wetenschappelijke dilemma's worden geanalyseerd en van een oplossingsrichting voorzien. Als overzichtswerk biedt het boek voorts een startpunt voor nader wetenschappelijk onderzoek op het terrein van wetgeving.De wetgevingspraktijk wordt door dit boek op alle niveaus bediend, hetgeen ook in de ondertitel van het boek (Handboek voor de centrale en decentrale overheid) tot uitdrukking komt. Degenen die belast zijn met het opstellen van wet- en regelgeving beschikken met dit boek over een systematische bespreking van de daarbij aan de orde komende vraagstukken. Waar relevant wordt verwezen naar de Aanwijzingen voor de regelgeving van de centrale overheid en de Idee n voor de gemeentelijke regelgeving van de VNG.Het boek is voorts nuttig bij de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Ten slotte is het ook bruikbaar voor de andere landen binnen het Koninkrijk (Aruba, Cura ao en Sint Maarten). Vrijwel alle auteurs hebben ruime wetgevingservaring in de praktijk

...55,50 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen Wetgeving ... Wetgeving aanhangwagen | Aanhangcars.nl ... . Een wet in formele zin is een gezamenlijk besluit van de regering en Staten-Generaal volgens een grondwettelijke procedure. Wetten in materiële zin zijn besluiten van daartoe bevoegde organen die algemeen verbindende voorschriften bevatten en hoeven niet noodzakelijk afkomstig te zijn van regering en Staten-Generaal gezamenlijk. van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daar­ voor gemaakte reclame (5). De meeste bepalingen van die richtlijn dateren uit 1978 ... Wet - Wikipedia ... . De meeste bepalingen van die richtlijn dateren uit 1978 en moeten daarom geactua­ liseerd worden. (7) Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levens­ De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit ziet erop toe dat het eten veilig is. Daarvoor zijn wetten en regels opgesteld. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid staat op de website van de nVWA, www.vwa Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wetgeving. Elk persoon en elke instantie dient zich te houden aan de wet. Voetbalclubs niet uitgezonderd. Om je wegwijs te maken zijn de belangrijkste zaken nader toegelicht. Werkgeverschap Een onderwerp waar doorgaans veel vragen over zijn is het werkgeverschap. Je vindt hier de belangrijkste zaken die hiermee samenhangen. Algemene informatie AVG. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt? Op 14 juni 2016: de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor personen met een handicap. In deze wetgeving is een amendement voor assistentiehonden opgenomen. Wat er in staat is hieronder te lezen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016. 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb ... Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) ondersteunt juristen bij de Rijksoverheid bij het maken van wetgeving, Wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en meer. Vragen van burgers over individuele zaken worden niet in behandeling genomen, omdat onze expertise daar niet ligt. Wetgeving voor typegoedkeuringen. Regeling Voertuigen, artikel 3.7. Wijzigingen in wetgeving. In sommige richtlijnen worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld voor overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, hergebruik, meerfasebouw-goedkeuring en gevaarlijke goederen. De wetgeving maakt een onderverdeling in de groep aanhangwagens zonder eigen kenteken en aanhangwagens met eigen kenteken. 1. Aan welke eisen moet een aanhangwagen voldoen. De verlichting behandelen wij in het 4e hoofdstuk, dus daar gaan we nu niet op in. De afmetingen van de aanhangwagen Wet veiligheidsregio's. In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;. veiligheidsregio: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 9; ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of ... Wetgeving geluid . Werkgevers zijn (volgens de wet) verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek: Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties. Wetgeving in wording. Aankomende wetten en amvb's waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces. Wetgeving in wording; Lopende Internetconsultaties (www.internetconsultatie.nl) De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen ...