Gratis elektronische bibliotheek

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek - P.C. Kwikkers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2018
BESTANDSGROOTTE: 7,30
ISBN: 9789012403573
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.C. Kwikkers

U kunt het boek Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Deze pocket is beproefd en geapprecieerd door iedereen die werkzaam is in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die met die instellingen van doen heeft, en door studenten, met of zonder bestuursfuncties. De WHW is een veelomvattende, niet altijd gemakkelijk toepasbare, wet. Om die kunnen hanteren en na te leven moet men hem doorzien. Deze pocket levert een bijdrage aan WHW-proof handelen, verbetering van rechtsstatelijk inzicht en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten. Het beleid in hoger onderwijs en wetenschap is dynamisch, veelvormig en complex en er wordt doorlopend aan regelgeving gesleuteld. Naast wetskennis en -inzicht is daarom vaak toch aanvullend juridisch advies nodig om beleids-en bestuursproblemen en juridische vraagstukken samenhangend en afgewogen op te lossen.Het Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar kritiek op beleid, uitvoering en wetgeving wordt niet gemeden. Anders gezegd: dit commentaar is bedoeld als hulp bij kritisch WHW gebruik. Uw commentaar via de contactknop op triasnet kan leiden tot bijstellingen in de volgende editie. • De wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2019 • Jaarlijks volledige bewerking betekent unieke actualiteit. • Toegankelijkheid door leeswijzers en toelichtend commentaar. • Hangende wetswijzigingen tot de op 1 december 2018 bekende stand van zaken. • Toelichtend commentaar geeft inzicht in sleutelbegrippen, leerstukken, systematiek en inhoud. • Afsluitende "kroniek' van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid en wetgeving. • De uitgebreide "intelligente' index brengt u met een enkel trefwoord naar de wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW.

...j voor meer dan 50% van overheidswege worden ... WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk ... ... ... Art. 7.10 WHW - Artikel 7.10 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - Artikel 7.10. Examens en tentamens 1. Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.2. Indien de tentamens van de tot een opleiding of propedeutische fase van een bacheloropleiding behorende ... Wet van 8 oktober 1992, houdende bepaling ... Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ... ... ... Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Dat moet misbruik en misleiding voorkomen. Alleen erkende instellingen mogen de namen gebruiken. Die instelling moet een universiteit of hogeschool zijn. Dit is per 1 juni 2017 geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs treedt dan in werking. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ver-scheen op 26 november 1992 in het Staatsblad. Op de belangrijkste onderdelen trad zij vanaf 1 augustus 1993 in werking. De WHW markeerde een breuk met de regelgevingstraditie die voorheen in het hoger onderwijs bestond. De wet Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs (in Nederland) of secundair onderwijs (in Vlaanderen).Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten.Het wetenschappelijk onderwijs is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek: nieuwe ontdekkingen of bevestiging van ... Deze pocket is beproefd en geapprecieerd door iedereen die werkzaam is in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die met die instellingen van doen heeft, en door studenten, met of zonder bestuursfuncties. De WHW is een veelomvattende, niet altijd gemakkelijk toepasbare, wet. Om die kunnen hanteren en na te leven moet men hem doorzien. Deze pocket levert een bijdrage aan WHW-proof ... Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk ... Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger ... Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Artikel 7.13 Onderwijs- en examenregeling 1 Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. 2 In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, ten minste 30-10-2018 wetten.nl - Regeling - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - BWBR0005682 https://wetten.overheid.nl ... dat het daarvoor wenselijk is de afzonderlijke regelingen op het gebied van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen te voegen tot een ; Wet op het hoger onderwijs en ... Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Tekstuitgave 2015 9e druk is een boek van P. Zoontjes uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789035248502 WHW 2015 tekst en toelichting Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van prof.mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University. WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht 1. De besturen van de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen, waarvan de in de bijlage van deze wet onder b en i opgenomen universiteiten uitgaan, zijn verplicht elke wijziging van de statuten van de vereniging of stichting zo ... WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - Artikel 16.1. Tijdelijk karakter bepalingen van hoofdstuk 16 De artikelen 16.2 tot en met 16.6, 16.8 en 16.9 vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld.Artikel 16.2 [Vervallen per 01-09-2010] Artikel 16.3. WHW - Wet op het hoger onderwijs en wet...