Gratis elektronische bibliotheek

Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht - S.W.E. Rutten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,20
ISBN: 9789050950091
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.W.E. Rutten

Alle S.W.E. Rutten boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Nummer 22 in de Ius Commune Europaeum reeksDe Nederlandse samenleving kent een aanzienlijke populatie Marokkaanse staatsburgers. In het internationale familie- en erfrecht wordt met hun nationaliteit rekening gehouden wanneer conflictregels verwijzen naar het recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit.In dit boek wordt een overzicht gegeven van het Marokkaanse erfrecht. Het Marokkaanse familierecht komt hierbij aan de orde voorzover dit van belang is om vast te stellen wie naar Marokkaans recht behoort tot de verwanten die erfgenamen van de erflater kunnen zijn.Na een uiteenzetting van het Nederlandse conflictenrecht inzake de erfopvolging wordt ingegaan op de complicaties die de toepassing van Marokkaans erfrecht in Nederland met zich mee kan brengen. Moet de langstlevende echtgenoot als erfgenaam worden aangemerkt als het huwelijk naar Marokkaans recht niet geldig is ? Moet de langstlevende echtgenoot uit een door verstoting ontbonden huwelijk nog als erfgenaam worden aangemerkt als in Nederland deze verstoting niet wordt erkend ? Welke rol kunnen Marokkaanse consulaire vertegenwoordigers spelen in het familierecht en bij de afwikkeling van nalatenschappen van Marokkaanse erflaters?Uitvoerig wordt stilgestaan bij de vraag of het op het islamitische recht gebaseerde Marokkaanse erfrecht verenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. Gezien het toenemende belang van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de nationale rechtsorde zijn uit het EVRM en het Vrouwenverdrag de bepalingen geselecteerd die de erfopvolging kunnen betreffen, en is onderzocht of de toepassing van Marokkaans erfrecht een toetsing aan deze bepalingen kan doorstaan.Tenslotte wordt in deze publicatie aandacht besteed aan de mogelijkheid om in Nederland genomen erfrechtelijke beslissingen in Marokko ten uitvoer te leggen.De auteur heeft de problematiek zowel vanuit een wetenschappelijke als vanuit een praktische invalshoek benaderd. Aldus wordt zowel aan de wetenschapper als aan hen die beroepshalve met het Marokkaanse (erf-)recht in aanraking komen, informatie gegeven op een in Nederland tot op heden nog nauwelijks ontgonnen gebied. Raadpleging van dit boek kan ook behulpzaam zijn in zaken waarin niet het Marokkaanse recht maar het recht van andere Staten waar een door de Islam geïnspireerd erfrecht geldt, toepasselijk wordt verklaard.

...46.00 ... Aanwinsten van KDG Periode 2005/11 0 A concise history of England from Stonehenge to the Atomic Age / F ... Loot.co.za: Sitemap ... .E. Halliday. London : Thames and Hudson, p. ISBN KdG DLO NP: Engeland 996 Ius commune Europaeum novum. Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 362 old. 19 Naar een moderne invulling van de beschikkingsbevoegdheid in het vermogensrecht", in F. SWENNEN en R. BARBAIX (ed.), Over Erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene , Mechelen, Kluwer, 2006, 387-40 ... Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht ... ... . SWENNEN en R. BARBAIX (ed.), Over Erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene , Mechelen, Kluwer, 2006, 387-409. Wetenschappelijk verslag 2005-2007 1 Wie heeft de leiding? De eigendom van kabel- en leidingnetten Ownership of cables and pipelines (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op maandag 21 juni 2010 des middags te 2.30 uur ... Tien jaar toepassing wet 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving: evaluatie en toekomstperspectieven: verslagboek van het colloquium van 5 december 2003 = Dix ans d'application de la loi du 3 août 1992 et ses reformes: évaluation et projets d'avenir: actes du colloque du 5 décembre 2003 / [edit.] Piet Taelman ; [edit.] Marcel Storme ; Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht. Strafbare overheden: een rechstvergelijkende studie naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring / David Roef. - Antwerpen : Intersentia, 2001. - 635 p. - (Ius commune Europaeum ; 35). - ISBN 90-5095-183-X La réforme du droit des successions : actes du XVe colloque de l'Association "Famille & droit", Liège, 20 avril 2018 / [edit.] Pierre Moreau. - Bruxelles : Larcier, 2018. - 544 p. - (Collection Famille et droit ; 9). - Titel varieert: La réforme du droit des successio...